การศึกษาในระบบ

อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ทุนเรียนฟรี 1 ปี พร้อมเงินเดือน เรียนจบไม่ต้องใช้คืน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาให้เด็กยากไร้ ในประเทศไทยทุกคน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566

การศึกษาในระบบ

ให้ทุนฟรี พร้อมเงินเดือน

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) เป็นทุนเรียนฟรี 1 ปี  มีเงินเดือน 7,500 บาท เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย ชุดฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ชุดฝึกปฏิบัติงานในชุมชน กระเป๋าหนังสือวิทยาลัย ชุดกีฬาหมวก และเข็มสัญลักษณ์ บัตรประกันอุบัติเหตุ

นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประสบการณ์ จากการไปศึกษาดูงาน กับค่ายพัฒนานักศึกษา ณ ต่างจังหวัด  และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ BYE NIOR พิธีสำเร็จการศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สถานที่เรียนทันสมัย ห้องปฏิบัติเสมือนจริง อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ฯลฯ

รับสมัครตั้งแต่ 18-35 ปี

ด้านคุณสมบัติผู้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า เท่านั้น, เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนรวมกันแล้วหารจำนวนคนในครัวเรือนแล้วน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน อายุตั้งแต่ 18-35 ปี, สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน, สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

By admin